EN

رویدادهای داخلی : ممیزی صدور گواهینامه IMS

ممیزی صدور گواهینامه IMS  توسط شرکت گواهی دهنده TUV Intercert همراه با سه ممیز در روز چهارشنبه مورخ 27/09/98 در دفاتر شهرری و روز شنبه مورخ 30/09/98 در دفتر مرکزی برگزار گردید. شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر موفق به اخذ گواهی نامه های ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015  و OHSAS 18001:2007 بدون مغایرت گردید.