خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

بیانیه ارزش های سازمانی

شرکت مهندسی پرسو الکترونیک ، بر اساس ماموریت خود ، ارزش ها و باورهای سازمانی را مدون نموده است و تبلور این باورها در منش و کردار کارکنان ، شرطی ضروری برای رسیدن به اهداف کلان سازمان می باشند . این ارزش ها عبارتند از :

 

  • ما همواره در راستای ارتقا سطح کیفیت خدمات خود به منظور کسب رضایت مشتریان حرکت می نماییم .
  • راه موفقیت خود را در یادگیری و به روزآوری اطلاعات و افزایش آگاهی خود می دانیم.
  • از خلاقیت و نو آوری کارکنان حمایت می کنیم.
  • به حفظ کرامت و ارزش های انسانی ارج می نهیم.
  • خود را ملزم به تامین منافع کلیه ذینفعان و ایفای تعهدات اجتماعی می دانیم .