خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

مدیران شرکت

جناب آقای خسرو جرجانی رئیس هیئت مدیره سرکار خانم شراره پزشکی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل