خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

فرم استخدام

مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی :*نام پدر: *تاریخ تولد :*کد ملی :*محل تولد:*
وضعیت تأهل:*  مجرد  متأهل  متارکهتعداد فرزندان : *توضیحات :*
نشانی کامل محل سکونت :*تلفن ثابت :*تلفن ثابت/ تلفن همراه :*
شماره تماس در مواقع ضروری: نام و نام خانوادگی:نسبت :تلفن ثابت/ تلفن همراه :
سابقه پرداخت بیمه (به ماه)
گواهينامهدارد  ندارد  نوع گواهينامه :وضعيت خدمت نظام وظيفه:پايان خدمت   معاف    علت معافیت
شماره بیمه تامین اجتماعی :
دو نفر معرف معتبر كه شما را بشناسند نام ببريد :
نام و نام خانوادگیشغلنسبتآدرس دقیق محل کار/ منزلتلفن
مشخصات افراد خانواده
ردیفنام و نام خانوادگینسبتسنتحصيلاتشغل
نشانی محل سکونت در ده سال گذشته :
سوابق تحصیلی (سه مقطع آخر)
مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام واحد آموزشی و محلتاریخ شروع / خاتمهمعدل
در صورتیکه در حال حاضر به تحصیل اشتغال دارید رشته و مقطع تحصیلی و تاریخ پایان آن را ذکر فرمایید:
فعالیت ها و سوابق علمی ، فرهنگی خود اعم از عضویت در انجمن ها، ارایه مقالات علمی و... را ذکر فرمایید:
سوابق شغلی
ردیفنام شرکتسمت/شغلتاریخ شروعتاریخ خاتمهمیزان آخرین حقوق ريالنام مدیر/سرپرستعلت قطع همکاریتلفن تماس و آدرس شرکت
سوابق آموزشی/ مهارتی
نام دوره آموزشینام موسسه محل برگزاریتاریخ شروع /خاتمهطول یا مدت دورهدارای گواهینامه/ تجربی توضیحات
نام زبان : میزان تسلط: نام نرم افزار: میزان تسلط:
نام زبان : میزان تسلط: نام نرم افزار: میزان تسلط:
زمان آمادگی برای شروع کار: سابقه بيماري مزمن / عمل جراحي داشته ايد؟آیا محدودیت کار در شب دارید؟ بلی  خیر  
آیا امکان اضافه کاری دارید ؟ بلی  خیر  چند ساعت در روز :
آیا توانایی معرفی ضامن و ارایه اسناد ضمانت(چک و سفته و تعهد خدمت) را دارید؟
آیا امکان ماموريت را دارید ؟بلی  خیر  مدت مشخص شود :
آیا در آینده قصد ادامه تحصیل دارید؟بلی  خیر  
میزان حقوق ماهانه درخواستی ريال:
متعهد میگردم با پاسخ دادن دادن به کليه سوالات اين پرسشنامه متقاضي کار در شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر هستم و متعهد ميشوم که به کليه سوالات پاسخ صحيح داده ام. عدم صحت هر يک از پاسخ ها به منزله استعفاي من از فعاليت در اين شرکت تلقي خواهد شد. در صورت پذيرفته شدن در مرحله استخدام ، کليه آيين نامه ها و مقررات داخلي شرکت را ، اعم از آن چه تاکنون وجود دارد يا در آينده به تصويب خواهد رسيد ، مي پذيرم. شرکت مهندسي پرسو الکترونیک رادمهر مجاز است هر نوع تحقيقي را که لازم بداند درباره موارد ذکر شده در اين پرسشنامه يا هر مورد ديگر مربوط به من انجام دهد.متعهد میگردم با پاسخ دادن دادن به کليه سوالات اين پرسشنامه متقاضي کار در شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر هستم و متعهد ميشوم که به کليه سوالات پاسخ صحيح داده ام. عدم صحت هر يک از پاسخ ها به منزله استعفاي من از فعاليت در اين شرکت تلقي خواهد شد. در صورت پذيرفته شدن در مرحله استخدام ، کليه آيين نامه ها و مقررات داخلي شرکت را ، اعم از آن چه تاکنون وجود دارد يا در آينده به تصويب خواهد رسيد ، مي پذيرم. شرکت مهندسي پرسو الکترونیک رادمهر مجاز است هر نوع تحقيقي را که لازم بداند درباره موارد ذکر شده در اين پرسشنامه يا هر مورد ديگر مربوط به من انجام دهد.