خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

RMC Battery

12V 100AH

12V 100AH

کاربرد : • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ، اینورتر...

12V 65AH

12V 65AH

کاربرد : • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ، اینورتر...

12V 42AH

12V 42AH

کاربرد : • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ، اینورتر...

12V 28AH

12V 28AH

کاربرد : • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ، اینورتر...

12V 18AH

12V 18AH

کاربرد : • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ، اینورتر...

12V 12AH

12V 12AH

کاربرد :• تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ، اینورتر...

12V 9AH

12V 9AH

کاربرد : • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ،...

12V 7.5AH

12V 7.5AH

کاربرد : • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ،...

12V 4.5AH

12V 4.5AH

کاربرد :• تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی• دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده• سیستم های برق اضطراری ( UPS ، اینورتر...