خط ویژه : ۸۵۷۵۰-۲۱-۹۸+

کابینت باتری

کابینت باتری

کابینت باتری

رديف مشخصات و ابعاد کابينت باتري cm مدل مشخصات طول عرض ارتفاع 1 KBS12 كابينت باتري جهت استقرار 1 عدد باتري 100,65AH 42 23 29 2 KBS14 کابینت باتری جهت استقرار 2 عدد باتری...